M1800Riders Finland ry säännöt

Voimassa olevat säännöt.

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on M1800Riders Finland ry ja sen kotipaikka on Eurajoki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää moottoripyöräkulttuuria Suomessa, keskittyen ensisijaisesti Suzuki M1800R/R2, Suzuki C1800R, Suzuki M109R/R2 ja Suzuki C109R merkkisillä ajoneuvoilla ajavien moottoripyöräilijöiden asioiden ja yleisten etujen edistämiseen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää koulutusta, ajoharjoittelua, kokoontumisajoja sekä tarjota jäsenilleen foorumin, jolla jäsenistö voi toimia omien moottoripyöräilyyn liittyvien asioidensa edistämiseksi.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa toimintansa kannalta tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä vastaanottaa avustuksia ja lahjoituksia. Lisäksi yhdistys voi myydä kerhotuotteita sekä järjestää arpajaisia asianomaisen luvan hankittuaan.

Yhdistyksen toimintakausi on kalenterivuosi.

3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä täysi-ikäinen henkilö, joka omistaa tai hallinnoi/haltija Suzuki M1800R/R2, Suzuki C1800R, Suzuki M109R/R2 tai Suzuki C109R moottoripyörän sekä hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä samassa taloudessa asuva henkilö. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet, perhejäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus omaa harkintaansa käyttäen. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Yhdistyksen hallitus ylläpitää jäsenistään jäsenrekisteriä. Jäsen on itse velvollinen päivittämään tietonsa jäsenrekisteriin ja ilmoittamaan mikäli ei enää omista tai hallinnoi jäsenyyden edellyttämää moottoripyörää. Jäsenyys säilyy maksetun kalenterivuoden ajan, jonka jälkeen jäsen siirtyy suostumuksellaan kannattajajäseneksi.

4. Yhdistyksen tunnusten käyttäminen

Yhdistyksen virallista tunnusta on oikeus käyttää vain täysi-ikäisillä varsinaisilla jäsenillä ja perhejäsenillä. Kannatusjäsenille on oma merkkinsä.

Hallitus pitää kirjaa annetuista tunnuksista (selkämerkit). Varsinaiselle jäsenelle ja perhejäsenelle luovutetaan 1 selkämerkki/jäsen, jäsen voi pyynnöstä saada toisen selkämerkin. Etumerkkejä saa käyttää vain yhdessä kerhon selkämerkin kanssa.

Kadotetut selkämerkit pitää ilmoittaa hallitukselle.

5. Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle, hallituksen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa, jolloin se merkitään kokouksen pöytäkirjaan.

Hallitus voi päätöksellään erottaa jäsenen, joka ei ole maksuhuomautuksesta huolimatta maksanut vuosikokouksessa määrättyä jäsenmaksua.

Hallitus voi päätöksellään erottaa jäsenen, joka on aiheuttanut yhdistykselle ja sen toiminnalle huomattavaa vahinkoa ja haittaa tai muutoin toiminnallaan vaikeuttanut huomattavasti yhdistyksen toimintaa tai muutoin toiminnallaan liittänyt yhdistykseen huomattavaa negatiivista julkisuutta. Ennen erottamista tulee hallituksen varata jäsenelle mahdollisuus tulla kuulluksi.

Yhdistys ei palauta jäsenen jäsenmaksua, jos jäsen eroaa tai erotetaan.

6. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä, perhejäseneltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

7. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtajaja 2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 1-8 varajäsentä. Hallituksen jäsenen on oltava varsinainen jäsen.

Hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä on puolet erovuoroisia vuosittain.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Kaikki hallituksen äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Tiedotusvastuu yhdistyksen asioista on yhdistyksen hallituksella.

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan tai hallituksen siihen määräämän henkilön kanssa.

9. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on (1) kalenterivuosi.

10. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-toukokuussa.

Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä elo-marraskuussa.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Perhejäsenellä ja kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Varsinainen jäsen voi valtuuttaa perhejäsenen valtakirjalla äänestämään puolestaan.

Vuosikokous on avoin kaikille. Muilla kuin jäsenillä on kokouksessa läsnäolo-oikeus muttei puhe- eikä äänioikeutta.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille sähköpostitse.

12. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Kevätkokous
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
8. kokouksen päättäminen

Syyskokous
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
9. kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin (vähintään 21 vrk ennen vuosikokousta), että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. Yhdistyksen toiminnan loppuessa kaikki yhdistyksen selkämerkit hävitetään viimeisen hallituksen toimesta.